Algemene (gebruiks- en verkoop)voorwaarden van een website

ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOPVOORWAARDEN van een Website

Bijgewerkt op 01/08/2023

De website guillaumeleroy.be (hierna het 'Platform')

is een initiatief van:

Guillaume Leroy

Koning Chevalierstraat 12, 5024 Namen

Ondernemingsnummer (KBO/BTW): BE0800342149

E-mail: info@guillaumeleroy.be

Telefoon: °468384460

(hierna “Guillaume Leroy of de “Verkoper”)

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


1. Reikwijdte

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “ Algemene Voorwaarden ”) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna “ Gebruiker ”).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de rechten en plichten die daarin worden vermeld.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Deze vrijstellingen kunnen bestaan ​​uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen impact op de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.

2. Platform

heeft. Toegang en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te garanderen. Wij kunnen echter geen absolute garantie bieden op de werking en onze handelingen moeten dan ook worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen die op het Platform aanwezig zijn.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te onderbreken.

B. Inhoud

Guillaume Leroy bepaalt voor een groot deel de inhoud van het Platform en besteedt grote zorg aan de daarop aanwezige informatie. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo compleet, accuraat en actueel mogelijk te houden, ook wanneer de informatie daarop door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder dat hiervoor aansprakelijkheid ontstaat.

Guillaume Leroy kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, exact, voldoende nauwkeurig of actueel is. Bijgevolg kan Guillaume Leroy niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou lijden als gevolg van de informatie op het Platform.

Indien bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, vragen wij u ons hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform vindt altijd plaats op risico van de Gebruiker. Guillaume Leroy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en exclusief de verantwoordelijkheid van laatstgenoemde zijn.


3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Guillaume Leroy en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe sites.

Guillaume Leroy heeft geen controle over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade.


4. Intellectueel eigendom

De structuur van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto’s, geluiden, video’s, databases, computerapplicaties, enz. waaruit het bestaat of die toegankelijk zijn via het Platform zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, geregistreerde handelsmerken en diensten aangeboden door het Platform, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk op het Platform aangemerkt als royaltyvrij.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Gebruikers niet toegestaan ​​de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, distribueren, verkopen of aan het publiek bekend te maken.

Het is de Gebruiker verboden gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk ervan zouden wijzigen of waarschijnlijk zouden wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de Gebruiker tijdens zijn bezoek of gebruik van het Platform verstrekt, worden door Guillaume Leroy uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Guillaume Leroy verzekert zijn gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en hun persoonsgegevens, en dat zij zich er altijd toe verbindt om hierover duidelijk en transparant te communiceren.

Guillaume Leroy verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving terzake te respecteren, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening van 27 april 2016 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy Charter dat beschikbaar is op het Platform.


6. 228 5228885882 22 25585882822 8222222222

228 252822228 825 8222 522828 255 82 55282 82822.

52 858 52 582225225 22 5 522552 5'588255 5285882, 82 882822 8255 22522 528522 828 258852555 52 8'55522588822222 255888585 2 25 ________ 5 822 88222 828858.


7.
Algemene bepalingen

Guillaume Leroy behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid op te lopen.

In geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden door de Gebruiker behoudt Guillaume Leroy zich het recht voor om passende sanctie- en herstelmaatregelen te nemen. Guillaume Leroy behoudt zich het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het Platform of onze diensten te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen Guillaume Leroy niet aansprakelijk stellen of aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van onze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben wij het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.II. VERKOOPVOORWAARDEN


1. Reikwijdte

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “ CGV ”) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna “ Klant ”).

De Algemene Voorwaarden geven uitdrukking aan het geheel van de verplichtingen van partijen. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, anders wordt zijn bestelling niet gevalideerd.

Uitzonderlijk kunnen uitzonderingen worden gemaakt op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, op voorwaarde dat deze vrijstellingen het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst. Deze uitzonderingen kunnen bestaan ​​uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen impact op de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Guillaume Leroy behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online worden geplaatst voor elke aankoop na deze datum.


2. Online winkel

Via het Platform biedt de Verkoper de Klant een online winkel aan waar de verkochte producten of diensten worden gepresenteerd, zonder dat de foto's een contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Mochten er echter fouten of onvolledigheden in de presentatie voorkomen, dan kan Verkoper daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

Prijzen en belastingen worden gespecificeerd in de online winkel.


3. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen door deze online te publiceren.

Alleen de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden aangegeven vóór de definitieve validatie van het bestelformulier.


4. Bestel online

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen met behulp van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Voorwaarden aanvaarden door op de aangegeven locatie te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringsmethode kiezen en de betalingsmethode valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.


5. Orderbevestiging en betaling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

heeft. Betaling

De Klant betaalt op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betalingsmethode. Deze validatie dient als handtekening.

De Klant garandeert aan de Verkoper dat hij over de nodige autorisaties beschikt om deze betaalmethode te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en met de betaling van de verschuldigde bedragen in het kader van de bestelling.

De Verkoper heeft een procedure ingevoerd voor het verifiëren van bestellingen en betaalmiddelen die bedoeld is om redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van autorisatie voor betaling per creditcard door erkende organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een ​​bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil loopt.

B. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop, vergezeld van de betaling, stuurt de Verkoper deze naar de Klant, evenals een factuur, tenzij deze bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan verzoeken dat de factuur naar een ander adres dan het afleveradres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek hiertoe te sturen naar de klantenservice (zie contactgegevens hieronder).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om deze te vervangen of de bestelling voor dit product te annuleren en eventueel de bijbehorende prijs terug te betalen, waarbij het restant van de bestelling vast blijft. en definitief.


6. Abonnementen

Dit artikel is naast de overige bepalingen van het contract van toepassing op elk abonnement waarop de Klant zich via het Platform abonneert.

Het abonnement geeft u recht op:

het abonnement geeft recht op wat in de offerte is beschreven; een eventuele aanvulling wordt aan de koper gefactureerd.

De klant wordt als volgt gefactureerd:

Elke maand bij aanvang van het contract
De minimale duur bedraagt ​​1 jaar en kan alleen worden opgezegd na de looptijd van het contract, d.w.z. aan het einde van 1 jaar. Anders wordt het contract voor 1 volledig jaar hervat.

Elk abonnement dat wordt afgesloten, is voor onbepaalde tijd.

De Klant kan zijn abonnement beëindigen na kennisgeving door de Verkoper en met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vóór het einde van het abonnement .


7. Bewijs

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen met behulp van geautomatiseerde gegevens die onder redelijke veiligheidsomstandigheden in de computersystemen van de Verkoper worden bewaard. Aankooporders en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die vooral als bewijsmiddel wordt beschouwd.


8. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de wet die van kracht is op het moment van sluiting ervan.


9. Herroepingsrecht

Als de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van zijn herroepingsrecht, zodat hij zo snel mogelijk na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd.


10. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren als gevolg van een onvoorziene omstandigheid waarover hij geen controle heeft, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht is Verkoper bevoegd de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper brengt de Klant onmiddellijk op de hoogte.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen ononderbroken duurt, heeft elke partij bij het contract het recht om het contract eenzijdig te beëindigen, per aangetekende brief aan de andere partij. Reeds door de Verkoper uitgevoerde diensten worden niettemin proportioneel aan de Klant gefactureerd.


11. Onafhankelijkheid van clausules

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de illegale of nietige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.


12. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Op deze Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

In geval van betwisting en bij gebreke van een minnelijk akkoord, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de Verkoper.